Chia sẻ:

Có thể dễ dàng nhận biết tấm thạch cao chống cháy Zeit trên thị trường thông qua các dấu hiệu sau:

1. Thông tin trên cạnh biên tấm:


2. Thông tin trên mặt lưng tấm:


3. Kiện tấm: